Apoteka u Veterniku obnovljena

apoteka veternik 2

Na­kon adap­ta­ci­je apo­te­ke u Srem­skoj Ka­me­ni­ci, re­no­vi­ra­na je apo­te­ka u Veterniku, a sle­de­ći na re­du su objek­ti u Fu­to­gu i Srem­skim Kar­lov­ci­ma, či­me se nastavlja bren­di­ra­nje Apo­te­ka „No­vi Sad“, jer su re­no­vi­ra­ni objek­ti iden­tič­ni po opre­mi i bo­ja­ma.

Ure­đe­nu apo­te­ku u Ve­ter­ni­ku su ob­i­šli član Grad­skog ve­ća za zdrav­stvo Aleksan­dar Ki­ralj, pred­sed­nik Skup­šti­ne Gra­da Alek­san­dar Jo­va­no­vić i di­rek­tor apoekar­ske usta­no­ve „No­vi Sad“ Du­šan Mi­lo­še­vić. Tom pri­li­kom pred­sta­vljen je i prostor na­me­njen za Ga­len­sku la­bo­ra­to­ri­ju, pr­vu re­gi­stro­va­nu u Sr­bi­ji, u ko­joj će se proiz­vo­di­ti ra­zni ko­zme­tič­ki i dru­gi pre­pa­ra­ti pra­vqe­ni od pri­rod­nih sa­sto­ja­ka, bez dodava­nja kon­zer­van­sa i bi­će da­le­ko jef­ti­ni­ji od pro­iz­vo­da ko­ji se tre­nut­no na­la­ze u proda­ji.

– Ga­len­ska la­bo­ra­to­ri­ja će bi­ti po­put ma­le fa­bri­ke za pro­iz­vod­nju le­ko­va i to je je­dan vr­lo ozbi­ljan pro­je­kat ko­ji bi tre­ba­lo da se za­vr­ši za dve go­di­ne. Ta­ko mi­sli­mo i na zdra­vlje No­vo­sa­đa­na i na nji­hov nov­ča­nik – re­kao je pre­sed­nik Skupšti­ne je Alek­san­dar Jo­va­no­vić.

Ot­ka­ko je po­če­la grad­wa Ga­len­ske la­bo­ra­to­ri­je, za dve go­di­ne ulo­že­no je po de­vet mi­li­o­na di­na­ra iz grad­skog bu­dže­ta. Za tre­ću fa­zu sređi­va­nja bu­du­će la­bo­ra­to­ri­je, ko­ja pod­ra­zu­me­va pre­grad­ne zi­do­ve i do­vođe­nje in­sta­la­ci­ja u sklad sa evrop­skim stan­dar­di­ma, iz­dvo­je­no je oko de­set mi­li­o­na di­na­ra.

Prethodni tekstAnketa
Sledeći tekstForum žena obeležio 8. mart- FOTO