Jovanović: Kaznite vandale

uvredljive-tableNo­vo po­ja­vljivanje na­lep­ni­ca „Bu­le­var Rat­ka Mla­dića“ na ta­bla­ma sa na­zi­vom Uli­ca Železnička, pred­sta­vlja ba­ha­to po­našanje gru­pi­ce van­da­la, ko­ji per­ma­nent­no uništa­va­ju grad­sku imo­vi­nu. No, naj­više od sve­ga,  ovo di­vljač­ko po­našanje iz­vr­ga­va ru­glu i ni­po­dašta­va žr­tve ko­je su stra­da­le to­kom po­slednjeg ra­ta na pro­sto­ri­ma bivše dr­ža­ve, na­vo­di se u do­pi­su ko­ji je Pred­sed­nik Skupšti­ne gra­da, Alek­san­dar Jo­va­no­vić, po­slao Grad­skoj upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve.

Jo­va­no­vić je za­tražio da grad­ske nad­ležne slu­žbe od­mah, bez od­la­ganja, uklo­ne po­me­nu­ti uvre­dljiv sa­držaj sa ta­bli sa na­zi­vom grad­skih uli­ca, a ak­te­re ko­ji su ošte­ti­li grad­sku imo­vi­nu, ka­zne.

Predsednik Skupštine grada Aleksandar Jovanović osudio je danas ponovno pojavljivanje nalepnica „Bulevar Ratka Mladića“ na tablama sa nazivom Ulica Železnička i pozvao Gradsku upravu za inspekcijske poslove da u što kraćem roku uklone sadržaj sa tabli sa nazivima gradskih ulica, a aktere koji su oštetili gradsku imovinu kazne.

„O sistemu vrednosti i inteligenciji vinovnika ovog divljačkog ponašanja ne treba trošiti reči, a drugačije i ne treba okarakterisati veličanje osumnjičenog za najteža krivična dela protiv čovečnosti pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Jedno je izvesno, gradske nadležne službe moraju odmah, bez odlaganja, da uklone pomenuti, uvredljiv sadržaj sa tabli sa nazivom gradskih ulica“, navodi se dalje u dopisu koji je poslat Gradskoj upravi za inspekcijske poslove.

Jovanović je podsetio i na član 87. stav 1. tačka 3. Odluke o uređenju Grada Novog Sada (“Službeni list Grada Novog Sada“, broj 39/2010 i 42/2010 – ispr.), koji kaže da nije dozvoljeno pisanje grafita, crtanje ili na drugi način oštećenje ili uništavanje javne površine ili urbane opreme. Takođe, za postupanje suprotno pomenutoj odredbi, članom 124. Odluke predviđene su novčane kazne kako za pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu, tako i za fizička lica i preduzetnike.

„Imajući u vidu sve navedeno, apelujem na vas da uklonite sadržaje i vratite table sa nazivima ulica u pređašnje stanje, a aktere uništavanja gradske imovine kaznite shodno pomenutim kaznama“, zaključuje se u dopisu.

Novi Sad, 1. februar 2011.