Jovanović posetio biblioteku „Trifun Dimić“ u Šangaju

pankov

Jedina romska biblioteka u Srbiji, a kako neki tvrde i u Evropi, biblioteka „Trifun Dimić“ koja se nalazi u novosadskom naselju Šangaj, obeležila je godišnjicu rada. U biblioteku se za godinu dana upisalo preko 260 članova, a svaki dan tridesetak dece dolazi da savladaju školsko gradivo i kreativnije provedu svoje slobodno vreme. Obeležavanju godišnjice prisustvovao je pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Alek­san­dar Jovano­vić koji se osvr­nuo se na to da je pe­ti­na Šan­ga­ja­ca učla­nje­na i da su to ma­hom deca.

To je oce­nio kao vr­lo va­žno zbog ne­go­va­nja kul­tu­re, je­zi­ka i tra­di­ci­je. Dodao je da se nada da će neka deca kad-tad napisati velika književna dela i tako dati doprinos ovoj biblioteci, ali i romskoj kulturi.

Pre­ma re­či­ma di­rek­to­ra Grad­ske bi­bli­o­te­ke Mi­lo­ša Pan­ko­va, šan­gaj­ski ogra­nak bio je pi­lot pro­je­kat ko­ji je oprav­dao oče­ki­va­nja.

-Svr­ha po­sto­ja­nja bi­bli­o­te­ke je ši­ro­ka. Kroz obra­zo­va­nje, ši­re­nje kul­tu­re i pismeno­sti, pred­sta­vlja me­sto gde se pri­ku­plja i da­je književn gra­đa na rom­skom je­zi­ku. Ovim se omo­gu­ća­va i lak­ša in­te­gra­ci­ja- re­kao je Pan­kov do­da­ju­ći da je pre ne­ki dan potpi­san spo­ra­zum ko­ji omo­gu­ća­va pot­pu­nu fi­nan­sij­sku odr­ži­vost bi­bli­o­te­ke.

Pri­sut­ni­ma se obra­tio i di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za inklzi­ju Ro­ma Du­ško Jo­va­no­vić ko­ji je ka­zao da rad ove usta­no­ve ima uti­caj na ši­re­nje in­ter­kul­tu­ral­no­sti. Spo­me­nuo je i da je do­bi­jen po­ziv iz Vr­šca, gde po­sto­ji pro­gram obra­zo­va­nja vas­pi­ta­ča rom­ske nacional­no­sti, za osni­va­nje uni­ver­zi­tet­ske za­jed­ni­ce za Ro­me.

Ovom prilikom pred­sta­vlje­ni su i re­zul­ta­ti ra­da u okvi­ru ko­jih je na­ja­vljen kurs kre­a­tiv­nog pi­sa­nja i pro­je­kat funk­ci­o­nal­nog opi­sme­nja­va­nja rom­ske de­ce i nji­ho­vih rodite­lja.

Prethodni tekstPrijem novih ligašica i ligaša
Sledeći tekstNastavak akcije „Traktori“