Pijaca i mesna zajednica u aprilu

pijaca srkamenica.jpg

Iz­grad­nja Me­sne za­jed­ni­ce u Srem­skoj Ka­me­ni­ci tre­ba­lo bi da bu­de za­vr­še­na slede­ćeg me­se­ca, uko­li­ko vre­men­ski uslo­vi ne ome­tu ri­tam ra­do­va.. Sta­ra  zgra­da MZ u Uli­ci Mar­ka Ore­ško­vi­ća je sru­še­na i na tom me­stu gra­di se no­va, ko­ja će ima­ti 350 kvadrat­nih me­ta­ra i su­te­ren i pri­ze­mlje.

U su­te­re­nu je pred­viđen po­slov­ni pr­o­stor, a u prize­mlju pr­o­sto­ri­je MZ. Ze­mljište, po­vr­ši­ne 780 kva­dra­ta, na­me­nje­no je za pi­jač­ni pla­to na ko­jem će bi­ti po­sta­vlje­no iz­me­đu 50 i 60 te­zgi. Je­dan od naj­va­žni­jih pr­o­ble­ma u Ka­me­ni­ci je ne­do­sta­tak od­go­va­ra­ju­će pi­ja­ce. Prvo je bi­la u cen­tru me­sta na pri­vat­nom pla­cu, te je u apri­lu pr­o­šle go­di­ne za­tvo­re­na a Grad je obez­be­dio ze­mlji­šte na Zma­je­vom tr­gu kao pri­vre­me­no re­šenje, dok se ne ura­di pla­to kao traj­no re­šenje.

Ka­da se plato as­fal­ti­ra, „Tr­žni­ca“ će mon­ti­ra­ti te­zge, ogra­di­ti pr­o­stor, i ura­di­ti osve­tlje­nje i sme­tlište. Te­zge su već u iz­ra­di, a za nji­ho­vo po­sta­vlja­nje neo­p­hod­no je dese­tak da­na, ka­že di­rek­tor po­me­nu­tog pred­u­ze­ća Du­šan Ba­jić. Na­po­mi­nje da će 1. aprila biti sprem­ni da za­poč­nu ce­lo­ku­pan po­sao.

-U okvi­ru bu­du­će pi­ja­ce na­la­ziće se i če­ti­ri lo­ka­la: je­dan pred­vi­đen za Upra­vu „Tr­žni­ce“, dva lo­ka­la naj­ve­ro­vat­ni­je za „PTT sa­o­bra­ćaj“, a če­tvr­ti lo­kal će bi­ti na­me­njen za me­sa­ru ili pe­ka­ru- ob­ja­snio je Ba­jić dodajući da će o pi­ja­ci bri­nu­ti upravo “Tr­žni­ca”.

Prethodni tekstVojvodina je na redu!
Sledeći tekstAutonomija je snaga