Trščare na ivici postojanja

trscara

Urušavanje dela krova trščare u Ulici kraljevića Marka 26 dodatno je produbilo problem sa kojim se vlasnici ovih kuća već decenijama suočavaju. Na pomenutoj lokaciji nalazi se kuća Gavre Moljca koja se nedavno dodatno urušila, krov je popustio a grede se još više nakrivile.  Ka­ko je ob­ja­snio vla­snik kuće sred­nji deo za­bat­nog zi­da je pu­kao i pre­ti da pad­ne na uli­cu.

-Sre­di­šnji deo kuće se uru­ša­va već de­ce­ni­ja­ma, a sad je do­šlo do kri­tične tač­ke. Ako pad­ne ki­ša i du­ne jači ve­tar tre­ba da se pi­tam da li će ne­kom pro­la­zni­ku ku­ća pa­sti na gla­vu, ili da li će­mo se jed­nog ju­tra uop­šte pro­bu­di­ti- rekao je Mo­ljac dodajući da je gra­do­na­čel­ni­ku Igo­ru Pa­vli­či­ću pi­sao ne­ko­li­ko pu­ta, ali je ostao bez od­go­vo­ra.

Prema njegovim rečima, pre ne­ko­li­ko go­di­na gra­đe­vin­ska in­spek­ci­ja mu je zabrani­la da sta­nu­je u sop­stve­noj ku­ći, “jer se ko­ri­šće­njem iste do­vo­di u opa­snost ži­vot i zdra­vlje lju­di, bez­bed­nost oko­li­ne i ugro­ža­va ži­vot­na sre­di­na”. Međutim, Moljac ne­ma ku­da da ode, ni­ti mo­že da fi­nan­si­ra uređe­nje tr­šča­re s ob­zi­rom da to iz­i­sku­je pu­no nov­ca.

U Za­vo­du za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re No­vog Sa­da po­tvr­di­li su da su izašli na lice me­sta i za­be­le­ži­li šte­tu ko­ja je ne­dav­no na­sta­la na Moljče­voj ku­ći, ali da se tu nji­ho­ve du­žno­sti za­vr­ša­va­ju. Kako su objasnili, ova in­sti­tu­ci­ja nad­le­žna je da ne­ko do­bro, odnosno obje­kat, pro­gla­si vred­nim i spo­me­ni­kom, ali ne i da ga održa­va.

-Nad­le­žne in­sti­tu­ci­je u gra­du ima­ju oba­ve­zu da pro­na­đu mo­de­le ko­ri­šće­nja i održa­va­nja kom­plek­sa tr­šča­ra da bi se on za­šti­tio kao kul­tur­no na­sle­đe, a Za­vod će u skladu sa svo­jim nad­le­žno­sti­ma ak­tiv­no uče­stvo­va­ti- kazali su u ovoj in­sti­tu­ci­ji. Is­ti­ču da ne mo­gu da re­šavaju imo­vin­sko- prav­na pi­ta­nja i stam­be­ne pro­ble­me vla­sni­ka ili korisnika spo­me­ni­ka kul­tu­re.trscara2

 

Zakon vezao ruke

Nesuglasice u za­ko­nu su ono što Ga­vri Molj­cu ote­ža­va si­tu­a­ci­ju. Na­i­me, tr­šča­re su pro­gla­še­ne za spo­me­nik i ti­me je za­bra­nje­no nji­ho­vo ru­še­nje i me­nja­nje iz­vor­nog iz­gle­da. S dru­ge stra­ne, one je­su pri­vat­no vla­sni­štvo. Pre­ma čla­nu 32 Za­ko­na o kul­tur­nim do­bri­ma vla­snik ne sme da „ras­ko­pa­va, ruši, pre­pra­vlja, pre­zi­đu­je, pre­ra­đu­je ili oba­vlja bi­lo ka­kve ra­do­ve ko­ji mo­gu na­ruši­ti svoj­stva kul­tur­nog do­bra bez utvrđe­nih uslo­va i sa­gla­sno­sti nad­le­žnog or­ga­na“, u ovom slu­ča­ju Gra­da.

S dru­ge stra­ne, član 31 istog Za­ko­na oba­ve­zu­je vla­sni­ka da ču­va i odr­ža­va kulturno do­bro i spro­vo­di utvr­đe­ne me­re za­šti­te i sno­si troško­ve za to. S obzirom na to da su trščare dovedene u takvo stanje da im maltene treba potpuna rekonstrukcija, to bi značilo sa nešto mora da se sruši, dogradi i prepravi, što pomenuti Zakon brani. Kako su predočili u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada, dislokacija je nemoguća zbog načina gradnje ovih kuća, a fi­nan­si­ra­nje re­kon­struk­ci­je i odr­ža­va­nje pu­tem pro­je­ka­ta je ne­mo­gu­će jer je u pi­ta­nju pri­vat­no vla­sni­štvo.

LSV konstantno apeluje

Liga socijaldemokrata Vojvodine u više navrata je organizovala akcije i tribine kako bi se skrenula pažnja na ovaj problem, kao i prikupljanje potpisa podrške građana za skidanje zaštite sa ovih kuća. Član MO „Sava Kovačević“ Gradskog odbora LSV Novi Sad Aleksander Čanji rekao je da su u planu i nove akcije jer „ligašice i ligaši nemaju nameru da zažmure pred ovom situacijom“.

-Zakon je taj koji je vezao ruke vlasnicima i institucijama koje bi mogle da vode brigu o trščarama. Ako je već takav akt donet, onda neko mora da preuzme odgovornost ili da se zakon menja, na šta se čeka od 2000. godine, što je još jedna decenija devastacije. Ne znam da li će konačnu pobedu predstavljati apsolutno uništenje ovih kulturnih dobara jer je to ono što će ih zadesiti ako se ubrzo ne bude reagovalo- rekao je Čanji.

Svih pet tr­šča­ra pre­o­sta­lih u Uli­ci kra­ljevića Mar­ka pre­ci da­na­šnjih vla­sni­ka izgradi­li su pre 150 go­di­na. Mo­ljac tvr­di da ti objek­ti vi­še ni­su spo­me­ni­ci kul­tu­re jer vi­še ne­ma­ju đer­ma, čar­da­ka ni po­dru­ma. Ipak u Za­vo­du ka­žu da su to „pri­mer­ci na­rod­nog gradi­teljstva i kon­ti­nu­i­tet ko­ji nas vo­di ve­ko­vi­ma una­zad“ te da bi dr­ža­va tre­ba­la da se ugle­da na ze­mlje u re­gi­o­nu ko­je su iz­gra­di­le raz­ne mu­ze­je na otvo­re­nom.

 

trscara1

Prethodni tekstPodrška akciji čišćenja obala Dunava
Sledeći tekstDušan Jakovljev potpredsednik Skupštine AP Vojvodine