Naslovna Statut GrO LSV Novi Sad

Statut GrO LSV Novi Sad

STATUT Gradske organizacije Lige socijaldemokrata Vojvodine Novi Sad

Član 1

Ovim Statutom bliže se uređuju naziv, sedište, simboli vizuelnog identiteta, izgled i sadržina pečata, programski ciljevi, uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova, organi, njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, zastupanje, postupak za dopune i izmene Statuta, način finansiranja , prestanak rada i druga pitanja od značaja za rad i delovanje Gradske organizacije Lige socijaldemokrata Vojvodine (u daljem tekstu: GrO LSV Novi Sad)

Član 2

Gradska organizacija je organizaciona jedinica Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je naziv Gradska organizacija Lige Socijaldemokrata Vojvodine Novi Sad. Skraćeni naziv Gradske organizacije je GrO LSV Novi Sad. (NS) Sedište Gradske organizacije je u Novom Sadu.

Član 3

GrO LSV Novi Sad ima pečat.

Pečat GrO LSV Novi Sad je okruglog oblika, prečnika 40 milimetara, na kome je ispisan tekst:

„Gradska organizacija Lige socijaldemokrata Vojvodine Novi Sad“ na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, hrvatskom i rusinskom jeziku.

U sredini pečata nalazi se skraćeni naziv „LSV“, a ispod skraćenog naziva „LSV“ nalazi se naziv Gradske organizacije „Novi Sad“.

Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko skraćenog naziva LSV Novi Sad.

Član

GrO LSV Novi Sad predstavlja i zastupa predsednik/ca GrO LSV Novi Sad (u daljem tekstu: predsednik GrO LSV Novi Sad).

U slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, zamenjuje ga potpredsednik/ca.

Član 5

Predsednik može u okviru svojih statutarnih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno ovlašćenje za preduzimanje pojedinih pravnih poslova. Vrstu, obim i vreme trajanja ovlašćenja određuje predsednik u samom ovlašćenju.

Član 6

Osnovno polazište GrO LSV Novi Sad je da je slobodna samo ona zajednica u kojoj je slobodan i socijalno siguran svaki pojedinac.

Radi postizanja tog cilja, GrO LSV Novi Sad će posebno insistirati na:

• ostvarenju punog subjektiviteta Vojvodine kao autonomne evropske regije, sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću, izvornim prihodima i imovinom, u ravnopravnom položaju u Republici Srbiji ili bilo kojoj drugoj državnoj zajednici u kojoj se Vojvodina u budućnosti bude dobrovoljno nalazila,

• decentralizaciji i regionalizaciji Republike Srbije,

• socijaldemokratskim principima uređenja društva,

• višestranačkom i parlamentarnom sistemu i strogoj podeli vlasti,

• ravnopravnosti svih građanki i građana (u daljem tekstu: građana),

• borbi za što šira prava i slobode čoveka,

• neprikosnovenosti vlasništva i slobodi inicijative pojedinca,

• socijalno odgovornoj državi i društvenoj solidarnosti,

• suverenitetu građana i ravnopravnosti svih nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Član 7

Rad GrO LSV Novi Sad je javan, a o svom radu GrO LSV Novi Sad obaveštava članstvo i javnost.

Članstvo se obaveštava putem internih saopštenja, informacija, predloga neposredno, putem sastanaka i rasprava, kao i drugim raspoloživim načinima za obaveštavanje.

O radu GrO LSV Novi Sad, javnost se obaveštava putem sredstava javnog informisanja, saopštenja, konferencija za novinare, proglasa, periodičnih i posebnih publikacija i slično.

Izuzetno, iz rada GrO LSV Novi Sad može se isključiti javnost, što se uređuje posebnim odlukama, a u skladu sa odredbama ovog Statuta i Statuta Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Član 8

Član/ica (u daljem tekstu: član) GrO LSV Novi Sad može biti svaki punoletni građanin koji prihvata Program, Statut i Kodeks LSV, kao i ovaj Statut, potpiše pristupnicu i bude primljen u članstvo.

Član GrO LSV Novi Sad ne može istovremeno biti član druge političke stranke sa sedištem u Vojvodini i Republici Srbiji, niti druge organizacione jedinice Lige socijaldemokrata Vojvodine koja nije u sastavu GrO LSV Novi Sad.

Član GrO LSV Novi Sad poseduje člansku kartu.

Postupak i pravila za prijem u članstvo, izdavanje članskih karata i način vođenja evidencije članova uređuju se Pravilnikom koji donosi Glavni odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Član 9

Svaki član GrO LSV Novi Sad ima pravo na iznošenje i zastupanje sopstvenog mišljenja u procesu donošenja odluka.

Iznošenje i zastupanje drugačijeg mišljenja ne podleže sankcijama.

Svaki član GrO LSV Novi Sad je obavezan je da nakon donošenja odluke od strane nadležnog organa donetu odluku poštuje, bez obzira na mišljenje koje je tokom rasprave zastupao.

Član GrO LSV Novi Sad čiji predlog većina ne prihvati ne može u javnosti zastupati svoje mišljenje kao stav GrO LSV Novi Sad.

U slučaju da odluči da istupi iz GrO LSV Novi Sad, član ne može delovati pod imenom i simbolima GrO LSV Novi Sad, niti pod imenom i simbolima koji asociraju na GrO LSV Novi Sad i pretendovati na imovinu GrO LSV Novi Sad.

Član 10

Prava i obaveze članova GrO LSV Novi Sad, kao i međusobni odnosi članova GrO LSV Novi Sad, regulišu se Statutom LSV i Kodeksom koji donosi Glavni odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Organizacija članstva u frakcije nije dozvoljena.

Član

Članstvo u GrO LSV Novi Sad prestaje:

• istupanjem člana iz stranke, danom istupanja (pismenim putem ili činom vraćanja članske karte),

• isključenjem člana iz LSV, danom konačnosti odluke,

• učlanjenjem u drugu političku stranku sa sedištem u AP Vojvodini i Republici Srbiji,

• kandidovanjem na listi druge političke stranke, odnosno na nezavisnoj listi bez saglasnosti LSV,

• smrću ili gubljenjem poslovne sposobnosti.

Član 12

Član LSV može biti suspendovan zbog kršenja Statuta, Kodeksa ili programskih načela stranke, zbog narušavanja ugleda, opstruisanja ili narušavanja ugleda GrO LSV Novi Sad. Odluku o suspenziji člana donosi Gradski odbor LSV Novi Sad. Odluku o suspeniziji može doneti i predsednik LSV.

Protiv odluke o suspenziji član ima pravo žalbe Izvršnom odboru Glavnog odbora LSV u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Član 13

Rad GrO LSV Novi Sad je organizovan na teritoriji Grada Novog Sada.

Organizacionu strukturu GrO LSV Novi Sad čine mesne organizacije.

Mesne organizacije se osnivaju na području naseljenog mesta ili zaokružene teritorijalne celine na teritoriji Grada Novog Sada.

Način organizovanja i delovanja mesnih organizacija regulisan je Statutom Lige socijaldemokrata Vojvodine i ovim Statutom.

Član 14

Gradski odbor LSV Novi Sad može da osnuje međumesne i opštinske odbore na svojoj teritoriji uz saglasnost Izvršnog odbora Glavnog odbora LSV.

Broj i sastav opštinskih i međumesnih odbora uređuje se posebnom odlukom koju donosi Gradski odbor LSV Novi Sad, a potvrđuje Izvršni odbor Glavnog odbora LSV.

Član 15

Organi GrO LSV Novi Sad su:

Skupština, Gradski odbor, Predsedništvo, predsednik, potpredsednici i Izvršni odbor Gradske organizacije LSV Novi Sad.

Član 16

Skupština je najviši organ GrO LSV Novi Sad.

Skupštinu GrO LSV Novi Sad čine predstavnici svih mesnih i opštinskih organizacija Lige socijaldemokrata Vojvodine sa teritorije GrO LSV Novi Sad.

Broj predstavnika/ca (u daljem tekstu: predstavnika) mesnih i opštinskih organizacija određuje se Pravilnikom o kandidovanju za Skupštinu GrO LSV Novi Sad.

Skupština GrO LSV Novi Sad punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine predstavnika.

Skupština GrO LSV Novi Sad odluke donosi većinom glasova prisutnih predstavnika.

Skupštinu GrO LSV Novi Sad saziva predsednik GrO LSV Novi Sad, najmanje jednom godišnje.

Redovna Izborna skupština GrO LSV Novi Sad održava se po pravilu, jednom godišnje, u terminu koji određuje Izvršni odbor.

Izuzetno, Izvršni odbor može, uz prethodnu saglasnost Gradskog odbora LSV Novi Sad, doneti odluku da se održavanje redovne Izborne skupštine odloži na period do jedne godine.

Skupština GrO LSV Novi Sad donosi Statut GrO LSV Novi Sad koji stupa na snagu nakon verifikacije od strane GO LSV.

Član 17

Skupština GrO LSV Novi Sad:

• bira i razrešava predsednika, potpredsednike i članove Gradskog odbora,

• obrazuje i imenuje stručne, savetodavne i pomoćne organe i tela,

• donosi Statut GrO LSV Novi Sad, Odluke o izmenama i dopunama Statuta kao i prečišćen tekst Statuta GrO LSV Novi Sad koji stupaju na snagu nakon verifikacije od strane Glavnog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine,

• predlaže kandidate za odbornike na lokalnim izborima, kao i kandidate za pokrajinske i narodne poslanike,

• usvaja finansijski izveštaj, odnosno godišnji obračun

• donosi Pravilnik o kandidovanju za Skupštinu Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• usvaja proglase i opšta akta koji nisu u nadležnosti drugih organa,

• zauzima stavove o pitanjima od značaja za Grad Novi Sad i prezentuje ih javnosti,

• donosi Poslovnik o radu Gradske skupštine LSV Novi Sad

Član

Gradski odbor ima 35 članova koji se biraju na Skupštini GrO LSV Novi Sad.

Način izbora članova Gradskog odbora i broj predstavnika mesnih organizacija određuje se Pravilnikom o kandidovanju za Skupštinu GrO LSV Novi Sad.

Članovi Gradskog odbora po položaju su predsednik i potpredsednici GrO LSV Novi Sad, predsednik/ca Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad, predsednici/ce mesnih odbora GrO LSV Novi Sad, odbornici/ce u Skupštini Grada Novog Sada, predsednica Foruma žena GrO LSV Novi Sad i predsednik/ca Gradskog odbora LSVO Novi Sad, kao i još 4 člana ovih interesno – političkih oblika organizovanja mladih i žena, poslanici/ce u Skupštini AP Vojvodine i Narodnoj Skupštini Republike Srbije iz redova GrO LSV Novi Sad, izabrani/ne i imenovani/ne predstavnici/ce političke vlasti u Gradu Novom Sadu, Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji, kao i članovi Predsedništva LSV iz redova GrO LSV Novi Sad.

Predsednik i potpredsednici GrO LSV Novi Sad zadržavaju istu funkciju i u Gradskom

odboru.

Način izbora i delegiranja članova Gradskog odbora po položaju bliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine GrO

Član 19

Gradski odbor:

• bira članove IO GrO LSV Novi Sad,

• bira sekretara/ku Gradskog odbora (u daljem tekstu: sekretara Gradskog odbora),

• osniva, koordinira i podstiče rad mesnih organizacija,

• povezuje regionalni odbor sa mesnim organizacijama,

• utvrđuje predlog kandidata za odbornike,

• zauzima stavove o relevantnim društvenim temama specifičnim za Grad Novi Sad i prezentuje ih javnosti,

• usvaja proglase i opšta akta koja nisu u nadležnosti drugih organa,

• određuje broj članova Predsedništva GrO LSV Novi Sad i imenuje njegov sastav

• bira članove Statutarne komisije Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• imenuje članove Kadrovske komisije Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• bira stručne, savetodavne i pomoćne organe i tela,

• pismeno izveštava Glavni, Izvršni i Regionalni odbor o stanju u Gradu i u Gradskoj organizaciji LSV najmanje jednom u tri meseca. U tom izveštaju su uključeni i izveštaji o radu mesnih odbora,

• donosi tromesečni plan rada i izveštaj o njegovoj realizaciji podnosi Glavnom odboru

LSV,

• radi na širenju ideje i članstva LSV,

• identifikuje lokalne specifičnosti,

• predlaže kandidate za savete i komisije LSV, kao i kandidate za članove Nadzornog odbora i Statutarne komisije LSV,

• predlaže Glavnom odboru raspuštanje mesnih organizacija sa svoje teritorije,

• donosi odluku o suspenziji člana GrO, predlaže isključenje člana GrO, usvaja finansijski izveštaj odnosno godišnji obračun,

• daje mišljenje Izvršnom odboru Glavnog odbora LSV o ponovnom prijemu u članstvo isključenog člana,

• obavlja i druge poslove za čije izvršavanje ga ovlasti Skupština Gradske organizacije

LSV Novi Sad.

Član 20

Predsednik Gradske organizacije zastupa GrO LSV Novi Sad.

Predsednik GrO LSV Novi Sad bira se većinom glasova, tajnim glasanjem, na Skupštini GrO LSV Novi Sad, na period od jedne godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsednik saziva i predsedava sednicama Gradskog odbora i sprovodi odluke Gradskog, Regionalnog, Glavnog i Izvršnog odbora i nadležnih organa Lige socijaldemokrata Vojvodine (Glavnog odbora i Izvršnog odbora Glavnog odbora LSV).

Kandidat za predsednika GrO LSV Novi Sad može biti član LSV koji dobije podršku najmanje jedne trećine mesnih odbora koji su u izbornom procesu održali svoju Izbornu skupštinu.

Predsednik predlaže Gradskom odboru kandidata za sekretara Gradskog odbora, predsednika Izvršnog odbora Gradskog odbora i kandidate za članove Kadrovske komisije Gradskog odbora.

Član 21

GrO LSV Novi Sad ima tri potpredsednika.

Potpredsednici GrO LSV Novi Sad biraju se većinom glasova, tajnim glasanjem, na Skupštini GrO LSV Novi Sad, a na predlog predsednika GrO LSV Novi Sad, na period od jedne godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Kandidat za potpredsednika GrO LSV Novi Sad može biti član LSV koji dobije podršku najmanje jedne petine mesnih odbora koji su u izbornom procesu održali Izbornu skupštinu.

Potpredsednik zamenjuje predsednika u njegovom odsustvu.

Član 22

Predsedništvo GrO LSV Novi Sad je politički organ GrO LSV Novi Sad.

Broj članova i sastav Predsedništva GrO LSV Novi Sad određuje Gradski odbor GrO LSV Novi Sad na predlog predsednika GrO LSV Novi Sad, vodeći računa o teritorijalnoj, nacionalnoj, starosnoj i polnoj zastupljenosti.

Članovi Predsedništva GrO LSV Novi Sad po položaju su: predsednik GrO LSV Novi Sad, potpredsednici GrO LSV Novi Sad, predsednik Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad, predsednici Statutarne komisije i Nadzornog odbora GrO LSV Novi Sad, predsednik LSVO GrO LSV Novi Sad i predsednica Foruma žena GrO LSV Novi Sad.

Predsednik GrO LSV Novi Sad po položaju predsednik Predsedništva GrO LSV Novi

Sad.

Članovi Predsedništva GrO LSV Novi Sad zadužuju se za određena područja rada.

Član 23

Predsedništvo GrO LSV Novi Sad:

• zauzima stavove i dalje mišljenje o aktuelnim političkim i drugim pitanjima,

• razmatra potrebu izmene Statuta GrO LSV Novi Sad,

• donosi Poslovnik o radu,

• razmatra i brine se o sprovođenju izborne strategije GrO LSV Novi Sad,

• koordinira rad odborničke grupe LSV i nosilaca funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Novom Sadu u cilju ostvarivanja politike LSV,

• obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Član 24

Sednice Predsedništva GrO LSV Novi Sad održavaju se po potrebi, a saziva ih Predsednik GrO LSV Novi Sad.

Predsedništvo GrO LSV Novi Sad najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Gradskom odboru LSV Novi Sad.

Član 25

Izvršni odbor GrO LSV Novi Sad je izvršni organ Gradskog odbora LSV Novi Sad.

Predsednika Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad bira Gradski odbor, na predlog predsednika GrO LSV Novi Sad.

Članove Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad bira Gradski odbor, na predlog predsednika Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad.

Sekretar GrO LSV Novi Sad zadržava istu funkciju i u Izvršnom odboru.

Član 26

Predsednik Izvršnog odbora saziva i predsedava sednicama Izvršnog odbora i sprovodi njegove odluke.

Član 27

Odluku o razrešenju člana Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad donosi Gradski odbor.

Predlog o razrešenju člana Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad može podneti predsednik Izvršnog odbora, predsednik GrO LSV Novi Sad ili najmanje jedna trećina članova

Gradskog odbora GrO LSV Novi Sad.

Član 28

Izvršni odbor:

• na predlog predsednika Izvršnog odbora Gradskog odbora LSV Novi Sad imenuje i razrešava potpredsednike Izvršnog odbora Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• sprovodi politiku i izvršava odluke Gradskog odbora LSV Novi Sad između dva zasedanja Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• odlučuje o pitanjima iz delegirane nadležnosti Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• koordinira rad opštinskih i međumesnih odbora GrO LSV Novi Sad,

• imenuje koordinatore opštinskih i međumesnih odbora GrO LSV Novi Sad, a na predlog predsednika GrO LSV Novi Sad,

• verifikuje predloge opštinskih odbora GrO LSV Novi Sad za savete i komisije Gradskog odbora LSV Novi Sad, kao i kandidate za članove Statutarne komisije GrO

LSV Novi Sad,

• predlaže kandidate za savete i komisije Gradskog odbora LSV, kao i kandidate za članove Statutarne komisije GrO LSV Novi Sad,

• koordinira rad saveta Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• imenuje portparola Gradskog odbora LSV Novi Sad.

Član 29

Sekretar GrO LSV Novi Sad je deo sekretarijata LSV.

Sekretar rukovodi radom Sekretarijata, priprema sednice organa i radnih tela GrO LSV Novi Sad, i obavlja druge stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe organa i radnih tela GrO LSV Novi Sad.

Odluku o imenovanju sekretara GrO LSV Novi Sad donosi Gradski odbor, prostom većinom glasova, a na predlog predsednika GrO LSV Novi Sad.

Predlog za razrešenje sekretara GrO LSV Novi Sad mogu podneti predsednik GrO LSV Novi Sad, Izvršni odbor GrO LSV Novi Sad i trećina članova Gradskog odbora GrO LSV Novi

Sad.

Odluku o razrešenju sekretara GrO LSV Novi Sad donosi Gradski odbor. Sekretar je dužan da o svom radu podnosi godišnje izveštaje u pisanoj formi Gradskom odboru GrO LSV Novi Sad i sekretaru Sekretarijata LSV.

Delokrug poslova, broj i položaj zaposlenih utvrđuje Izvršni odbor Glavnog odbora LSV.

Član 31

Statutarna komisija GrO LSV Novi Sad:

• predlaže izmene, dopune i prečišćen tekst Statuta GrO LSV Novi Sad uz prethodnu saglasnost Statutarne komisije LSV,

• inicira donošenje i izmenu drugih opštih akata GrO LSV Novi Sad, samostalno ili po odluci Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• ocenjuje statutarnost postupaka i radnih organa GrO LSV Novi Sad i organa Lige socijaldemokrata Vojvodine sa njene teritorije, na svoju inicijativu ili na pismeni zahtev članova ili drugih organa GrO LSV Novi Sad,

• o svom radu redovno izveštava predsednika, Predsedništvo i Gradski odbor GrO

LSV Novi Sad.

Predsednik Statutarne komisije GrO LSV Novi Sad je dužan da podnosi godišnji izveštaj u pisanoj formi o radu Statutarne komisije Gradskom odboru LSV Novi Sad.

Član 32

Kadrovska komisija Gradskog odbora LSV Novi Sad ima 5 članova.

Predsednik Kadrovske komisije Gradskog odbora LSV Novi Sad je Predsednik Gradskog odbora LSV Novi Sad.

U njegovom odsustvu Komisijom predsedava član Komisije koga on odredi.

Kadrovsku Komisiju Gradskog odbora LSV Novi Sad čine:

• predsednik Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• predsednik Izvršnog odbora Gradskog odbora LSV Novi Sad,

• tri člana imenuje Gradski odbor na predlog Predsednika Gradskog odbora LSV Novi Sad i to:

– člana iz reda članova GrO LSV Novi Sad koji su nosioci funkcije u Skupštini Grada Novog Sada (predsednik Skupštine Grada Novog Sada, potpredsednik Skupštine Grada Novog Sada, šef odborničke grupe u Skupštini Grada Novog Sada, sekretar Skupštine Grada Novog Sada, odbornik u Skupštini Grada Novog Sada),

Statutarna komisija GrO LSV Novi Sad ima 5 (pet) članova koje bira Gradski odbor GrO LSV Novi Sad, većinom glasova prisutnih članova.

Predsednik/ca Statutarne komisije (u daljem tekstu: predsednik Statutarne komisije) bira Statutarna komisija na svojoj prvoj sednici, nakon imenovanja.

Član

– člana iz reda članova GrO LSV Novi Sad koji su nosioci funkcije u izvršnoj vlasti Grada Novog Sada (gradonačelnik Grada Novog Sada, zamenik ili pomoćnik gradonačelnika Grada Novog Sada, član Gradskog veća Grada Novog Sada, načelnik uprave, direktor, predsednik upravnog odbora, predsednik nadzornog odbora javnog preduzeća ili ustanove kojima je osnivač Grad Novi Sad),

– člana iz reda članova GrO LSV Novi Sad koji su nosioci funkcije na republičkom odnosno pokrajinskom nivou.

Član 32 a

• U slučaju da ne postoji član GrO LSV Novi Sad koji je nosilac funkcije navedene u st. 3, alineje 1, 2 ili 3 prethodnog člana, članovi Kadrovske komisije Gradskog odbora LSV Novi Sad imenuju se iz reda članova Gradskog odbora LSV Novi Sad.

• U slučaju da LSV ne učestvuje u vršenju vlasti u Gradu Novom Sadu, Kadrovsku komisiju Gradskog odbora LSV Novi Sad čine predsednik Gradskog odbora LSV Novi Sad, predsednik Izvršnog odbora Gradskog odbora LSV Novi Sad i 3 člana koja imenuje Gradski odbor LSV Novi Sad.

Član 33

Kadrovska komisija Gradskog odbora LSV Novi Sad:

• Na zahtev GrO LSV Novi Sad, razmatra ispunjenost kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o radu Kadrovske komisije LSV za predložene kandidate i daje mišljenje o njima.

• Priprema listu potencijalnih kandidata za sve nosioce funkcija koje predlaže Gradski odbor LSV Novi Sad, godinu dana pre isteka mandata Skupštine Grada Novog Sada.

• U slučaju vanrednih izbora, Kadrovska komisija Gradskog odbora LSV Novi Sad priprema listu potencijalnih kandidata za sve nosioce funkcija koje predlaže Gradski odbor LSV Novi Sad u rokovima koji su primereni rokovima za podnošenje liste kandidata.

• Predsednik Kadrovske komisije GrO LSV Novi Sad dužan je da podnosi godišnji izveštaj o radu Kadrovske komisije Gradskom odboru LSV Novi Sad.

Član 34

Radi obezbeđenja stručnih osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike LSV u pojedinim oblastima obrazuju se stručni saveti: -za saobraćaj; -za obrazovanje; -za zdravstvo; -za kulturu;

-za energetiku, održivi razvoj i zaštitu životne sredine;

-za socijalno – ekonomska pitanja i prava penzionera;

-za pravna pitanja;

-za privredu;

-za socijalna pitanja;

-za ekonomiju;

-za sport;

Gradski odbor može posebnom odlukom obrazovati i druge stručne savete.

Član 35

Članove i predsednika/cu stručnih saveta (u daljem tekstu: predsednika stručnih saveta)bira Gradski odbor na predlog predsednika Gradskog odbora.

Stručni saveti raspravljaju o pitanjima iz svog delokruga, a naočito Programu i strategiji delovanja GrO LSV Novi Sad, programskim dokumentima, podstiču nove aktivnosti GrO LSV Novi Sad, razmatraju konkretna pitanja iz svog delokruga, i s tim u vezi daju preporuke i mišljenja organima GrO LSV Novi Sad i odborničkoj grupi.

Predsednik stručnog saveta dužan je da sazove sednicu i razmatra određena pitanja kada to od njega zatraži Predsedništvo, Gradski ili Izvršni odbor.

Broj članova i delokrug rada stručnih savete utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi Gradski odbor LSV Novi Sad.

Član 36

Odbornici/ce (u daljem tekstu: odbornici) Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Grada Novog Sada mogu organizovati jednu ili više odborničkih grupa radi koordinisanog i efikasnog nastupa na sednicama Skupštine.

Odborničke grupe se mogu organizovati i zajednički sa odbornicima drugih stranaka u skladu sa Statutom LSV.

Članovi odborničke grupe raspravljaju o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine Grada Novog Sada, zauzimaju stavove, i pokreću inicijative vodeći računa da njihove odluke i glasanje budu u skladu sa programom LSV i usvojenim stavovima Glavnog odbora i Gradskog odbora LSV.

Odbornička grupa može da utvrdi obavezu jedinstvenog glasanja svih članova.

Predsednika/cu odborničke grupe (u daljem tekstu: predsednika odborničke grupe), na predlog Gradskog odbora GrO LSV Novi Sad biraju odbornici te odborničke grupe.

Odbornici su dužni da prisustvuju sednicama odborničke grupe i sednicama Skupštine Grada Novog Sada.

Odbornici LSV ne mogu potpisivati predloge i inicijative drugih odborničkih grupa bez saglasnosti odborničke grupe LSV.

Za svoje inicijative odbornici LSV u obavezi su da prethodno dobiju saglasnost odborničke grupe LSV, a u slučaju hitnosti saglasnost Predsednika odborničke grupe.

Član 37

GrO LSV Novi Sad može sticati sredstva za svoje delovanje iz javnih i privatnih izvora u skladu sa zakonom.

Javne izvore čine sredstva iz budžet Grada Novog Sada.

Privatne izvore čine: članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, prihodi od promotivnih aktivnosti LSV, prihod od imovine, legati i drugi izvori u skladu sa zakonom.

Odluka o uvođenju, visini, načinu prikupljanja, raspodele i ukidanju članarine donosi Glavni odbor LSV i ona je obavezna za sve članove, organe i organizacije GrO LSV Novi Sad.

Član 38

Odluku o raspuštanju ili suspenziji GrO LSV Novi Sad donosi Glavni odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Član 39

Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku na koji je donet.

Član 40

Ovaj Statut stupa na snagu nakon verifikacije od strane Glavnog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine.